วารสารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

(Thailand Advanced Institute of Science and Technology Journal: THAIST Journal)

 text1

      เผยแพร่แบบออนไลน์ที่   http://www.sti.or.th/thaist-journal วารสารรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาการผลิตและการบริการ การสร้างงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง

text2
banner-news1

cover-bit110x 

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2558

 

งานวิจัยขึ้นห้าง: การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบควบคุมสัณฐานวิทยา 

 

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

 

 การสร้างเครือข่ายไตรภาคี (Triple Helix) เพื่อพัมนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
กรณีศึกษาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

 

มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา

 

การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศน์

 

ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

 

ศาสตร์ด้านการปรับปรุงพันธ์พืชและความสำคัญต่อมนุษยชาติ

 

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และคณะ

 

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลก

 

ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากับสังคมผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทย

 

ศ.นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล

 

สถานภาพของวิทยาการหุ่นยนต์ไทย

 

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

    

 

logo-footer

วารสารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง : THAIST Journal

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  02160 5432 ต่อ 508 โทรสาร 02160 5438 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Homepage: http://www.sti.or.th/thaist-journal Click Here to SITEMAP