โครงการ

การดำเนินโครงการ ของสถาบันฯ จะคำนึงถึงโจทย์สำคัญของประเทศ (National Agenda) เป็นหลัก โดยพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันฯ จะดำเนินให้มีการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการผลิตและบริการ มาร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่สถาบันฯ ดำเนินการ ได้แก่
 1. การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ

  • การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของประเทศ ประกอบด้วย

  • การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์
  • การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และบุคลากรด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
 3. การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
     (Centre of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing: CoI-DEM)
  • การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 4. การยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

  • การพัฒนาบุคลากรวิจัยและเครือข่ายเชี่ยวชาญรองรับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ“Biopharmaceuticals”
  • การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุดตรวจ Bioelectronics & Biosensors
 5. การส่งเสริมกิจการฐานนวัตกรรม

  • การพัฒนาระบบการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม(Innovation-basedEntrepreneural Development System)

แนวทางการดำเนินงานสถาบันฯ

 • Virtual Institute: ดำเนินการในรูปแบบสถาบันเสมือน โดยทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • Network Manager: ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการผลิตและบริการ โดยสถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเครือข่าย เพื่อร่วมกำกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล รวมทั้งวางแนวทางให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 • Coordinator: ประสาน เชื่อมโยงเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญหรือเครือข่ายความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Facilitator: อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานทั้งในและนอกเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • Initiator: ริเริ่มและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ