ความร่วมมือในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ระหว่าง THAIST กับ NIDA


ดร.คมเมธ  จิตวานิชไพบูลย์  ผู้จัดการโครงการอาวุโส พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง  ที่ปรึกษาโครงการ และนายพงศ์วราวุฑฒิ  หมื่นยุทธิ  นักวิเคราะห์โครงการ เข้าร่วมกับประชุมกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) เพื่อเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมดำเนินการ และพร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้วย