SUT Startup Camp#4


สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันจัดกิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในครั้งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 143 คน และได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ Startup และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมกันให้ความรู้ ถ่ายทอดประกบการณ์ และเป็น Coach สำหรับแค้มป์นี้ด้วย

ในโอกาสนี้ มีทีมงานวิจัยจากบริษัท ศูนย์วิจัยเบทาโกร จำกัด, ผู้บริหารและทีมงานวิจัยจากบริษัท Green Innovative Biotechnology, ผู้บริหารและทีมงานจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาสตร์แห่งประเทศไทย, ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตัวแทนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้บริหารและทีมงาน จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งร่วมประชุม เพื่อหาความแนวทางการขยายผลการดำเนินกิจกรรมผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย