หน่วยงานเครือข่าย

ระบบขนส่งทางราง

การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

การออกแบบและวิศวกรรมการผลิต

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ยาชีววัตถุ

เทคโนโลยีเซนเซอร์

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม