การบรรยายพิเศษ และการประชุมเครือข่าย โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต


การบรรยายพิเศษและการประชุมเครือข่าย
โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมงาน “การบรรยายพิเศษและการประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออก แบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

DEM-1 

 DEM-2  DEM-3
   

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology – THAIST) ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing, CoI-DEM) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสถานภาพ ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศ (ลิ้งค์ข่าวลงนามความร่วมมือ) และกรอปกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อตั้งครบรอบ 55 ปี จึงได้จัดงาน “การบรรยายพิเศษและการประชุมเครือข่ายโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออก แบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการการสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายด้านการออกแบบเพื่อการผลิตและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยมีบุคลากรจากหลายภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานจากอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานดังกล่าว

DEM-4 

DEM-5 


 


 

โดยในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “New Technologies to Promote The Collaboration & Network in Design and Manufacturing for Engineering” โดย Prof. Dr. Serge Tichkiewitch และ Dr. Andreas Riel จาก Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศ กับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อ การผลิตในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

DEM-9 DEM-8
DEM-10 DEM-11
   

ในภาคบ่ายของงานมีการประชุมเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อการผลิตและนวัตกรรม: Design for Manufacturing and Innovation (DMI) Network ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิจัย ของหน่วยงานภายในเครือข่ายเชี่ยวชาญฯ ดังกล่าว เพื่อระดมความคิดในการสร้างแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายเชี่ยวชาญฯ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปตามเป้าหมาย คือ การเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจะมีการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายใน 5 กิจกรรม คือ

 • การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม
 • โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตกับภาคอุตสาหกรรม
 • การจัดโปรแกรมให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาบุคลากรผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Train the trainer)
 • การพัฒนาหรือปรับปรุงความรู้ใหม่ในรูปแบบของรายวิชาและจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

 

โดยหน่วยงานร่วมดำเนินการของเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อการผลิตและนวัตกรรม ประกอบด้วย

 •  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 •  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 •  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 •  ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
 •  ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์
 •  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 •  European Manufacturing and Innovation Research Association, a cluster leading excellence (EMIRAcle)
 •  Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 

ดร. ชโลธร บุญเหลือ

 

นักวิคราะห์โครงการ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สวทน.

 

โทร 02-1605432 ต่อ 508