สวทน. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านการ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
(Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing)

วันที่ 8 มกราคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และ ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิบุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology – THAIST) ได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการจากเป็นเพียงผู้ผลิตตามคำสั่ง หรือ Original Equipment Manufacturer (OEM) ไปสู่การมีความสามารถในด้านการออกแบบ หรือ Original Design Manufacturing (ODM) และไปสู่การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง หรือ Original Brand Manufacturing (OBM) จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Center of Excellence in Design and Engineering for Manufacturing) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ วิศวกรรมเพื่อการผลิต ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตให้มี ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้ตรงกับตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม และร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบเพื่อการผลิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออก แบบเพื่อการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเป็น สถาบันการศึกษาที่มีเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตและแก้ไขปัญหาของสถาน ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งศูนย์นวัตกรรมที่จัดตั้งขึ้นจะส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อภาครวมของ ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีด ความสามารถด้านการออกแบบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ดร. ชโลธร  บุญเหลือ
นักวิคราะห์โครงการ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
สวทน.

โทร  02-1605432  ต่อ  508