โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ


 13

 

 

      สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการร่วมดำเนิน “โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยในการนี้ โรงเรียนไซเบอร์ยางล้อ (Tire Cyber School) ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังจัดเก็บทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Repository for Open Educational Resource)” เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป

จุดเด่นของโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อ คือ สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ประกอบด้วย “กระบวนการผลิตยางล้อ” ในลักษณะ Animation ได้แก่ กระบวนการผลิตยางล้อ มาตรฐานสำหรับยางล้อ การควบคุมคุณภาพยางล้อ การฉาบยาง การอัดรีดยาง การอัดอบคงรูป สูตรยางและการผสมยาง เป็นต้น


 12   11