การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง


   ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Scienceand Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันจัด การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "Genomic Selection" โดย Professor Mark E. Sorrells และ Dr.Julio Isdro Sanchez จากมหาวิทยาคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ ห้อง A-106 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  

โดยมีกำหนดการดังนี้
 

  • 30 มีนาคม 2558

8:30 - 9:00        ลงทะเบียน 

 9:00 - 16:30      Introduction to quantitative genetics

  • 31 มีนาคม 2558 

 9:00 - 16:30      Genomic selection theory and applications 

  • 1 เมษายน 2558

9:00 - 16:30      Introduction to R statistic 

  • 2 เมษายน 2558 

9:00 - 16:30      Analysis of genotypic and phenotypic data 

  • 3 เมษายน 2558

9:00 - 12:00     Open questions Review concepts Possible introduction to Genome-wide association study (GWAS)

 

Pkae 3