การประชุมระดมสมองเพื่อแสดงสถานภาพบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาและขยายพันธุ์ และเทคโนโลยีเ


  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ร่วมมือกับภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา จัดการประชุมระดมสมองเพื่อรายงานสถานภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และนำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้เชิญ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล เป็นผู้ดำเนินการระดมสมอง งานประชุมระดมสมองในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น คุณสัมพันธ์ สิทธิภาณุวงศ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ดร.อเนก ศิลปพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด Dr.Simon Jan De Hoop บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด คุณ วีรชัย ศรียี่สุ่น จำกัด เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องสถานภาพบุคลากรปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค แนวโน้มเทคโนโลยีที่ต้องการ (Technology Trends) SWOT Analysis  ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้

 

image3

 

image4