ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย Computer Aided Eng


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย
Computer Aided Engineering (CAE)

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC) สวทช. จัดสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจไทยด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม : Digital Engineering” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนด้วย Computer Aided Engineering (CAE)เพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสถานภาพ โดยที่ให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน อุตสาหกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิต

2.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานจากการผลิตตามคำสั่ง หรือ Original Equipment Manufacturer (OEM) ไปสู่การมีความสามารถในด้านการออกแบบ หรือ Original Design Manufacturing (ODM) และไปสู่การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง หรือ Original Brand Manufacturing (OBM)

3.เพื่อ ให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

- อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์

- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

- อุตสาหกรรมจักรกลและชิ้นส่วน

- อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์

- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ส่วนคือ

1. การสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม: Digital Engineering”

โดย จะเป็นการสัมมนาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบเชิง วิศวกรรม การประยุกต์ใช้ Digital Engineering ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการ
จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

PosterA3-Digital Engineering-PRjpg Page1
 

หัวข้อที่น่าสนใจ

- กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

 

- การออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วย CAE: แรงผลักดันจากกิจการอวกาศ

โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA.

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

- การใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย

โดยวิทยากร รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

-เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้ Digital Engineering:การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

โดยผู้ประกอบการรับเชิญที่มีศักยภาพ อาทิ ไซโจเด็นกิ , อัมพรดีไซน์ และ เพชรประตูม้วน เป็นต้น

 

- สาธิตการใช้ Digital Engineering:การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการประยุกต์ใช้จากตัวอย่างจริงของอุตสาหกรรม

โดยวิทยากร คุณนิทัศน์ ปานอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

ช่องทางการสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> Click <<

สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่>> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานสัมมนาได้ที่>> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่>>Click<<

ส่งใบลงทะเบียนกลับมาที่ E-mail: marketing@decc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117

------ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 -------

 

2. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ราย (2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท) ที่เข้าร่วมงานสัมมนา
การพัฒนาธุรกิจไทยด้วย Digital Engineering : การออกแบบเชิงวิศวกรรม” โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงท่านละ 5,000 บาทเพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานจำนวนบริษัทละ 1 ชิ้นงาน

รูปแบบของการอบรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ชิ้นงานจริงจากต้นแบบชิ้นงานที่มีปัญหาหรือต้นแบบ ชิ้นงานที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอด ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 7 วัน จะจัดขึ้นในวันที่6-7 และ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) และ อบรมภาคปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์รายโครงการอีก 2 วัน ช่วงวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยแต่ละบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอีกครั้งหนึ่ง

 

3. สร้างต้นแบบจริงและทดสอบต้นแบบ

โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาในการดำเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานแก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งสร้างต้นแบบจริงให้บริษัทละ 1 ชิ้นงาน