ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม“การพัฒนาหุ่นยนต์บินขนาดเล็กแบบกระพือปีก”


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาหุ่นยนต์บินขนาดเล็กแบบกระพือปีก”
 

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรม การพัฒนาหุ่นยนต์บินขนาดเล็กแบบกระพือปีก” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านกลศาสตร์การบิน การสร้างโปรแกรมจำลอง (Simulation) ระบบ การควบคุมการบิน และหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน โดยภายในงานจะมีการบรรยายและกิจกรรมภาคปฏิบัติ (Hands-on session)ในหัวข้อ

1.Flapping Wing & Flight Dynamics โดย Prof.Ben Parslew ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน biomechanics และ fluid dynamics
จาก University of Manchester ประเทศอังกฤษ

2. Micro Air Vehicle โดย Prof.Sutthipong Srigrarom ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน micro aerial vehicle สำหรับการบินแบบอัตโนมัติ
จาก University of GlasgowSingapore ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการอบรม

20 – 24 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจธ.

flapping_wing_ppt

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9715 E-mail:   information@fibo.kmutt.ac.th

http://fibo.kmutt.ac.th