เกี่ยวกับ THAIST

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙

ให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในสำนักงานทำหน้าที่ในการประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มนักวิจัยให้เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย
  2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายของสถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการดำเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการหรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาอื่นที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อนำสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายไปสู่การยอมรับในระดับสากล
  4. ดำเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ
  5. เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการนำผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
  6. เสนอชื่อสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย
สถาบันจะไม่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง

สาส์นจากผู้บริหาร

สาส์นจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศโดยการดำเนินงานอยู่ในลักษณะเครือข่ายความเชี่ยวชาญระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในสาขาที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหรรมในด้านต่างๆ ได้แก่การผลิตและพัฒนาบุคลากรการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประสานให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางสำหรับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สาส์นจาก ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่แทน ลสวทน.

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ในการสร้างและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการผลิตและบริการ ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาความสามารถซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

สาส์นจาก ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ ไทยเอสที (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) เป็นองค์กรระดับชาติสังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันนี้ได้ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและบริการของประเทศ เป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีปริมาณและคุณภาพมากเพียงพอ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประเทศได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ไทยเอสทีจะไม่ดำเนินการเรียนการสอนเอง แต่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตในสถาบันการศึกษา โดยการเสริมสร้างและช่วยสถาบันการศึกษาให้ยกระดับการศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้วยการสนับสนุนให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางสถาบันได้นำร่องการพัฒนาองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญและกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญและกำลังคนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อ การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญและกำลังคนด้านการออกแบบเพื่อการผลิตและนวัตกรรม และการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญและกำลังคนด้านชุดตรวจและเซ็นเซอร์ เป็นต้น